Ochrona Danych Osobowych

W wypełnieniu obowiązku przewidzianego w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO" podmiot wykonujący działalność leczniczą informuje:

1. Administratorem danych osobowych, czy podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Gabinet Lekarski KRIOMED spółka jawna (podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do księgi rejestrowej Nr 000000005801- organ prowadzący rejestr Wojewoda Małopolski)
2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Friedleina 8,30-009 Kraków, tel.12 634-44-45, adres e- mail:
3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tylko od pacjenta.
5. Administrator, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje Administratorowi swój numer telefonu czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne wykonanie usługi a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia. Pozyskiwanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności-oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.
6. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także informacje o nałogach pacjenta czy preferencjach seksualnych dane te zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu leczenia.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO)
9. Dane osobowe pacjenta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

10. Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

11. W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej Administrator zobowiązany jest do przechowywania tejże dokumentacji przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art.29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane są prze okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, to Administrator przetwarza je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wskazanych okresów dane będą usuwane lub poddane anonimizacji.
12. Administrator informuje, iż pacjentowi przysługują prawa:

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie głównej w zakładce ochrona danych.

Gabinet Lekarski Kriomed Sp.J.


ul. Friedleina 8